Regulamin Klubu Hodowców Psia Wyprawka

Regulamin Klubu Hodowców Psia Wyprawka

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: ?Regulaminem?) określa zasady funkcjonowania oraz nabywania i utraty członkostwa w Klubie Hodowców Psia Wyprawka (zwanego dalej: ?Klubem?).
 2. Klub Hodowców Psia Wyprawka jest dobrowolnym zrzeszeniem hodowców psów rasowych, którzy karmią swoje psy produktami marki Daily Bite oraz używają w swej hodowli produktów marki Anibio,  dbających o najwyższy standard żywienia psów.
 3. Klub nie posiada osobowości prawnej oraz działa na zasadach dobrowolnego zrzeszenia hodowców.
 4. Organizatorem Klubu jest G. F. Integral Beata Radomska z siedzibą w Nowej Suchej (96-513), Wikcinek 9, NIP: 1230183565, zwana dalej Organizatorem
 5. Kontakt z koordynatorem Klubu Hodowców Psia Wyprawka możliwy jest przez email: kontakt@psiawyprawka.pl

§2. Zasady nabywania członkostwa w Klubie

 1. Członkiem Klubu Hodowców Psia Wyprawka może zostać każdy hodowca psów rodowodowych będący członkiem jednej z następujących organizacji kynologicznych:

? Związek Kynologiczny w Polsce (PL)
? Fédération Cynologique Internationale

 1. Ponadto musi spełniać następujące warunki:
  1. posiada zarejestrowany, własny przydomek hodowlany, 
  2. prowadzi hodowlę psów rodowodowych zgodnie z przepisami macierzystej organizacji kynologicznej,
  3. deklaruje wykorzystanie w swojej hodowli karmy Daily Bite oraz suplementów i produktów Anibio jako uzupełnienie diety psów dorosłych oraz szczeniąt,
  4. nabył bezpośrednio przez sklep internetowy Organizatora (www.psiawyprawka.pl) produkt lub produkty marek Daily Bite i Anibio za kwotę nie mniejszą, niż 99,00 złotych brutto (pierwsze zakupy).
 2. Hodowcy psów rodowodowych, którzy spełniają jednocześnie wymogi określone w ust. 1 i 2, mogą zgłosić zamiar przystąpienia do Klubu poprzez wypełnienie ?formularza zgłoszeniowego? zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem internetowym www.psiawyprawka.pl.
 3. Do formularza zgłoszeniowego kandydat na Członka Klubu zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający przynależność do macierzystej organizacji kynologicznej wraz z nadanym mu przydomkiem hodowlanym, w formie pliku graficznego (skan/zdjęcie dokumentu).
 4. Przedstawienie w formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawdziwych danych, jak również nie załączenie dokumentu potwierdzającego przynależność do macierzystej organizacji kynologicznej oraz nadany hodowcy przydomek hodowlany może skutkować odmową przyjęcia kandydata do Klubu lub jego wykluczeniem.
 5. Nabycie członkostwa następuje z chwilą wpisania kandydata na listę członków Klubu przez Organizatora.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia i weryfikacji danych Organizator potwierdza przystąpienie do Klubu Hodowców Psia Wyprawka poprzez odesłanie formularza podpisanego przez reprezentanta Organizatora, wraz z danymi do indywidualnego konta hodowcy w sklepie Psia Wyprawka.

§3 Korzyści wynikające z członkostwa w Klubie

 1. Członkostwo w Klubie Hodowców Psia Wyprawka wiąże się z możliwością korzystania z szeregu przywilejów dostępnych wyłącznie dla jego członków.
 2. Każdy z członków Klubu jest uprawniony do:
  1. zakupu karmy Daily Bite i suplementów oraz innych produktów marki Anibio na potrzeby prowadzonej hodowli w promocyjnych cenach, na warunkach określonych w przekazywanych przez Organizatora Klubu ofertach handlowych oraz na podstawie przypisanego do konta stałego rabatu w wysokości 20% upustu od podstawowych cen detalicznych, na wszystkie produkty, z wyłączeniem ofert promocyjnych.
  2. członek Klubu nabywa produkty z rabatem wyłącznie na własny użytek.
  3. korzystania z atrakcyjnych ofert okolicznościowych dedykowanych hodowcom.
  4. hodowca ma prawo otrzymywania bezpłatnych wyprawek dla 1 miotu rodowodowych szczeniąt urodzonych w hodowli członka Klubu i przeznaczonych do sprzedaży. Wyprawki wydawane są w terminie do 10 dni od zgłoszenia miotu (wraz z wysłaniem karty miotu). Na każde wydane 150 zł na produkty marek Daily Bite i Anibio w sklepie www.psiawyprawka.pl przysługują 2 bezpłatne Wyprawki. Hodowca może dokupić dodatkowe Wyprawki w atrakcyjnych cenach. W skład wyprawki wchodzi 1 kg karmy Daily Bite dla szczeniąt, 1 opakowanie 200 g mokrej karmy Anibio Tolle Rolle, 1 suszona kiełbaska Anibio Bioli, 1 wysokiej jakości zabawka dla psa, 1 książeczka zdrowia psa, 1 zestaw ulotek, 1 bawełniana eko torba z nadrukiem Psia Wyprawka, oświadczenie dla nabywcy. Zawartość Wyprawki może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do nie informowania Członków klubu o zaistniałych zmianach w zawartości Wyprawek. 
  5. hodowca może nabyć same Wyprawki w okazyjnej cenie 50 zł za wyprawkę.
  6. otrzymywania nagród rzeczowych oraz bezpłatnych suplementów, na warunkach określonych w odrębnych ofertach handlowych przygotowywanych przez Organizatora i dedykowanych dla członków Klubu, w szczególności dla najbardziej aktywnych członków klubu.  

§4 Prawa i obowiązki członków Klubu

 1. Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do:
  1. Stosowania w hodowli produktów marek Daily Bite i Anibio 
  2. Zaopatrywania się w karmę Daily Bite i suplementy marki Anibio, na potrzeby prowadzonej hodowli, bezpośrednio u Organizatora, w sklepie internetowym www.psiawyprawka.pl
  3. Przekazywania Organizatorowi w formie pliku graficznego (skan/zdjęcie dokumentu) lub kserokopii karty każdego miotu, dla którego hodowca zamówił wyprawki sklepu Psia Wyprawka, w terminie do 3 (trzech) miesięcy od urodzenia szczeniąt, 
  4. Niezwłocznego powiadomienia Organizatora o wszelkich zmianach danych przekazanych uprzednio w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w II pkt 3, w szczególności do informowania Organizatora o zmianie adresu do korespondencji i dostaw produktów, zmianie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
 2. Rekomendowania produktów marek Daily Bite i Anibio oraz sklepu Psia Wyprawka nabywcom szczeniąt oraz udzielanie nabywcom niezbędnych informacji o właściwościach tych produktów,
 3. Bezpłatnego wydawania każdemu z nabywców szczeniąt kompletnych wyprawek otrzymanych uprzednio od Organizatora Klubu oraz odesłanie do Organizatora oświadczeń otrzymanych wraz z wyprawkami
 4. Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§5 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator jest zobowiązany do:
  1. dbania o najwyższą jakość produktów przekazywanych w ramach Klubu,
  2. przekazywania członkom Klubu zamówionych wyprawek dla szczeniąt,
  3. informowania członków Klubu o aktualnie obowiązujących promocjach handlowych, zasadach dotyczących wykorzystywania przyznanych im upustów cenowych oraz warunków otrzymania darmowych produktów i nagród rzeczowych,
  4. udzielania hodowcom i nabywcom szczeniąt porad dotyczących żywienia psów i opieki nad szczeniętami.
 1. Organizator Klubu zastrzega sobie prawo do:
  1. samodzielnego decydowania o przyjęciu lub odmowie przyjęcia hodowcy do Klubu, a także skreśleniu hodowcy z listy członków,
  2. zwracania się do członków Klubu lub kandydatów z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów,
  3. odmowy przekazania członkowi Klubu wyprawki sklepu Psia Wyprawka, w szczególności w przypadku uznania przez Organizatora, że członek Klubu dokonał wyjątkowo późnego zgłoszenia miotu lub uprzednio nie dostarczył w terminie kserokopii lub skanu karty miotu,
  4. zmiany treści niniejszego Regulaminu lub zmiany cen oferowanych produktów bez potrzeby konsultowania zmian i informowania o nich członków Klubu,
  5. przekazywania członkom Klubu informacji, w formie listowej, mailowej lub telefonicznej, o aktualnie obowiązujących promocjach i ofertach handlowych dotyczących produktów oferowanych do sprzedaży przez Organizatora.

§6 Ochrona danych osobowych członków Klubu

Dane osobowe członków Klubu Hodowców Psia Wyprawka przekazywane w momencie przystąpienia do Klubu przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe członków Klubu przechowujemy zapewniając ich pełne bezpieczeństwo, a dostęp do bazy danych posiadają tylko uprawnieni pracownicy Organizatora.

Administrator danych:

 1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest G. F. Integral Beata Radomska z siedzibą w Nowej Suchej (96-513), Wikcinek 9, NIP: 1230183565
 2. Dane kontaktowe Administratora danych: adres email: kontakt@psiawyprawka.pl, telefon: 790 010 397

Cel pozyskiwania i przetwarzania danych

 1. Dane pobierane są i przetwarzane w celu dodania hodowli do Klubu Hodowców Psia Wyprawka oraz stworzenia indywidualnych kont w sklepie www.psiawyprawka.pl (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej ?RODO?). 
 2. Organizator może wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych tj. przesyłania informacji dotyczących oferty oraz promocji zakupowych oferty czyli Newslettera e-mail/SMS:
  1. wyłącznie w momencie gdy członek Klubu wyraził na to zgodę poprzez zapisanie adresu do Newslettera (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ). Wycofanie zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej możliwe jest przez kontakt pod adresem kontakt@psiawyprawka.pl (w tytule wiadomości „Rezygnacja z newslettera”) 
  2. Chęć i zgoda otrzymywania newslettera e-mail/SMS zgłaszana jest podczas rejestracji w Klubie poprzez zaznaczenie okienka „Chcę otrzymywać newsletter i SMS Newsletter” 
 3. Organizator może wykorzystywać zebrane dane osobowe do tworzenia Grup Klientów i przypisywania kont do tych grup na podstawie historii zakupowej. Na podstawie grup, Organizator może wysyłać bardziej dostosowane wiadomości i komunikaty o towarach i usługach.
 4. W celach monitorowania, raportowania i poprawy świadczonych usługi i działalności Organizatora dane osobowe członków Klubu mogą być przetwarzane do innych celów niż wypisane powyżej (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ).
 5. W innych przypadkach, dane osobowe członków Klubu przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, we wcześniej określonym zakresie i celu.

Obowiązek podania danych osobowych

 1. Przeszkodą do przystąpienia do Klubu może być brak podania przez członka Klubu wszystkich wymaganych danych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie w jakim dane te są zbierane na podstawie zgody.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach otrzymania członkostwa w Klubie i korzystania z jego przywilejów, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
  1. Podmiotom wykonującym procesy niezbędne do realizacjii dostarczenia zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego,
  2. Podmiotom wykonującym procesy niezbędne do realizacji wysyłki newslettera  email/SMS
  3. Organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne  lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe członków Klubu są przetwarzane przez Organizatora przez okres członkostwa w Klubie.
 2. Po upływie okresu opisanego w punkcie 1, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Organizatora prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 3. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

Profilowanie przetwarzania danych

 1. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu przygotowania i przesłania personalizowanej oferty lub wiadomości.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie profilowania, które dokonywane jest na podstawie aktywności członka Klubu czy historii zakupowej.

Prawa członków Klubu, których dane są pozyskiwane i przechowywane

 1. Każdy członek Klubu, który przekazał swoje dane osobowe ma (wynikające z RODO):
  1. pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych) 
  2. prawo do modyfikacji danych osobowych w przypadku gdy są niekompletne, nieprawidłowe czy nieaktualne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
   – dane nie są już niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane,
   – osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
   – dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   – dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia danych osobowych w przypadku gdy:
   – prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której one dotyczą,
   – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   – dane nie są już wykorzystywane i potrzebne administratorowi danych, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   – został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, przez osobę, której dane dotyczą ( do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku gdy:
   – są one przetwarzane na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie wyrażonej zgody
   – przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest w sposób zautomatyzowany
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora, gdy:
   – osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji
   – dane osoby, której dotyczą, przetwarzane są w sposób zautomatyzowany
  7. Członek Klubu ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto lub po przekazaniu prośby pracownikom sklepu.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Członek Klubu w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W momencie zgłoszenia wycofania, dane zostaną usunięte poprzez usunięcie adresu z listy newsletter.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Członek Klubu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uważa, że administrator danych narusza przepisy RODO.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe członków Klubu przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Każda osoba, która przekazała nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

§7 Klauzula poufności

 1. Każdy z Członków Klubu Hodowców Psia Wyprawka zobowiązuje się do przestrzegania klauzuli poufności danych oraz korespondencji przez cały okres uczestnictwa w Klubie, jak również po jego zakończeniu.
 2. Na podstawie klauzuli poufności Członek Klubu Hodowców Psia Wyprawka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy:
  – wszelkich informacji dotyczących firmy G. F. Integral Beata Radomska, marki Psia Wyprawka,
  – zasad dotyczących przynależności do Klubu Hodowców Psia Wyprawka,
  – cen rabatowych przyznanych tylko Członkom Klubu Hodowców Psia Wyprawka.
 3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
  – dostępnych publicznie;
  – uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
  – co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
  – których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
 4. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z nieprzestrzeganiem Klauzuli Poufności, zostaną oddane właściwemu ze względu na siedzibę Powoda sądowi powszechnemu.

§8  Wygaśnięcie członkostwa

 1. Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą:
  1. przesłania przez członka Klubu na adres Organizatora oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
  2. rażącego naruszenia przez hodowcę postanowień niniejszego Regulaminu
  3. wykonywania działań marketingowych (zdjęć, promocji, Ambasadorstwa) na rzecz innych podmiotów, które oferują produkty o podobnym lub takim samym profilu (dodatki żywieniowe, suplementy diety, karma) jak profil marek Daily Bite i Anibio.
  4. podawania w wątpliwość jakości produktów czy oferty oraz naruszenia dobrego imienia Organizatora, jego wizerunku w sposób negatywny, śmieszny lub obraźliwy
  5. braku aktywności Hodowcy związanej z zamówieniami produktów, odpowiedzi na wiadomości email oraz zainteresowania ofertami promocyjnymi przez okres 12 miesięcy od ostatniego zamówienia lub przystąpienia do Klubu.
  6. udostępniania zniżki hodowcy osobom trzecim nieuprawnionym
 1. O wygaśnięciu Członkostwa, Hodowca zostanie poinformowany poprzez wiadomość email. Organizator przewiduje ponowne przyjęcie Hodowli do programu.

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 roku.

2. Organizator Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, jak również do zakończenia działalności Klubu w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedzenia członków Klubu o zamiarze jego rozwiązania.

3. Wszelkie zastrzeżenia i sugestie dotyczące działalności Klubu Hodowców Psia Wyprawka, treści niniejszego Regulaminu należy kierować ? najlepiej w formie pisemnej ? na adres Organizatora podany w pkt I Regulaminu lub na adres e-mail kontakt@psiawyprawka.pl

4. Ewentualne reklamacje dotyczące produktów zakupionych u Organizatora Klubu należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu podstawy reklamacji pod adresem kontakt@psiawyprawka.pl .